Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-11-09

wyświetleń: 408

Obrady strumieńskiej rady

Na październikowej sesji radni Gminy Strumień podjęli wiele ważnych uchwał - między innymi przyjęli zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strumień, przegłosowali zasady na jakich Gmina będzie przejmowała drogi wewnętrzne, a także wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strumień na lata 2020-2030.

 

W obradach uczestniczyli wszyscy radni Rady Miejskiej w Strumieniu. Jednym z punktów było zapoznanie się z pracami Burmistrz Anny Grygierek w okresie między sesjami.

 

W tym czasie wydała ona ponad 50 zarządzeń, z treścią których radni mogli się zapoznać. Burmistrz poinformowała także radnych o kilku wydarzeniach, które nie znalazły się w przygotowanych na sesję materiałach. Mówiła między innymi o rozstrzygniętym przetargu na następny etap remontu ul. Oblaski w Drogomyślu - prace zaplanowano do końca drugiego kwartału 2021 roku. W trakcie weryfikacji jest oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, która generalnie zaplanowana jest na przyszły rok, ale część prac przewidziana jest do wykonania w bieżącym roku. Również w tym roku przebudowy doczeka się ul. Spółdzielcza w Pruchnej. Burmistrz poinformowała radnych także o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Oferta, która wpłynęła do Urzędu przewyższała szacowaną kwotę w związku z czym - jak mówiła Anna Grygierek - przygotowywany jest kolejny przetarg ze zmianą - usługa będzie wydłużona do dwóch lat. Burmistrz poinformowała, że złożony został wniosek na 57 tys. zł do Lokalnej Grupy Działania na rewitalizację placu zabaw w Parku Miejskim w Strumieniu. Podzieliła się także z radnymi dobrą wiadomością, jaką jest otrzymanie sporego zastrzyku pieniędzy na usługi społeczne w Gminie Strumień. Dzięki tej dotacji m.in. niepełnosprawni będą mogli skorzystać z usług asystenckich, utworzone zostanie mieszkanie wspomagane, powstaną kluby seniorów.

 

Radni zapoznali się także z informacją  Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Grenia o pracach Rady w okresie międzysesyjnym oraz z interpelacjami, jakie wpłynęły w tym okresie do biura Rady dotyczące m.in.: zalegania wody na poboczu drogi powiatowej ulicy Długiej w Zabłociu. zwrócenia się do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o przebudowę przepustu pod drogą powiatową ul. Rolną w Zabłociu, czy problemu zalewania odcinka ul. Głównej w Pruchnej znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie stawu. Przewodniczący Czesław Greń przypomniał, że z treścią wszystkich interpelacji i odpowiedziami na nie zapoznać się można na stronie internetowej Gminy –www.strumien.pl - zakładka BIP.

 

Pod głosowanie radnych poddano projekt zmieniający uchwałę Rady Miejskiej z grudnia 2019 roku dotyczący stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok. Powodem tej zmiany jest stan zagrożenia epidemicznego, co doprowadziło do ograniczenia działalności i utraty przychodu m.in. z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wynajmowania sal na imprezy okolicznościowe. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. I tak dla utrzymania Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie zwiększono stawkę dotacji ze 266,99 zł do 274,73 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu z 223,41 zł do 245,45 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, a dotacja do utrzymania ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie wynosi obecnie 153,12 zł (było 131,38 zł). Do uchwały z ubiegłego roku dopisany został punkt 14, który brzmi: "dotacja do utrzymania zasobu mieszkaniowego: 0,89 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej”.

 

Na październikowej sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Na realizację Programu w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł w tym: na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20 000,00 zł, a na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15 000,00 zł.

Podczas sesji dyskutowano też o uchwaleniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie. Pierwsze głosowanie w tej sprawie dotyczyło uwagi jaka wpłynęła podczas wyłożenia planu do wglądu publicznego. A dotyczyła: „Usunięcia całego obszaru działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej (PU(R)) z projektu lub ograniczenie go do działki 1498”, Burmistrz Strumienia podjęła decyzję o nieuwzględnieniu uwagi i skierowała projekt uchwały pod obrady radnych. 11 radnych podzieliło opinię Burmistrz Anny Grygierek, jeden radny „wstrzymał się od głosu”, a trzech głosowało „za” uwzględnieniem wniesionej uwagi. Podczas drugiego głosowania - nad przyjęciem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie, wszyscy radni byli jednogłośnie „za”. Radni byli także zgodni przy uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień.

 

Jednomyślności nie było przy głosowaniu nad zasadami dotyczącymi nabywania na własność Gminy Strumień nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne. Uchwała przeszła 13 głosami „za”. Uchwalono m.in., że: nieruchomości będą nabywane tylko nieodpłatnie, wniosek musi być złożony przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, nieruchomość musi być wyodrębniona geodezyjnie i ujawniona w księdze wieczystej, nabycie nieruchomości nie jest połączone z zobowiązaniem Gminy do ponoszenia nakładów na tej nieruchomości, nieruchomość musi posiadać bezpośrednie połączenie z drogą publiczną, a jej minimalna szerokość wynosić ma 8 m. Od tej reguły dopuszczane są pewne ustępstwa, ale muszą one otrzymać pozytywną opinię Komisji Rady Miejskiej w Strumieniu. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Podczas październikowej sesji Rada Gminy Strumień udzieliła pomocy finansowej w wysokości 47 711,00 zł Starostwu Powiatowemu w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Jak poinformowała Burmistrz Strumienia połowa kosztów tego zadania pokrywana jest przez powiat, a druga przez poszczególne gminy Powiatu.

 

Radni jednogłośnie przegłosowali wysokość stawek podatków od nieruchomości na przyszły rok. Wzrosną one o wskaźnik inflacji czyli 3,09 procenta.

 

Podczas sesji dokonano też zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2020-2030, a także zmian w budżecie na ten rok. Maria Kłósko, Skarbnik Strumienia wyjaśniła, że do projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę związaną z zarządzeniem, które zwiększyło otrzymane dotacje na wypłaty akcyzy i wsparcie seniora - chodzi o kwotę 100 210,00 zł. Radni głosowali „za” przyjęciem tej uchwały jednogłośnie.

 

Na sesji poruszany była też kwestia stanu realizacji inwestycji gminnych przeprowadzonych w tym roku. Burmistrz Strumienia przygotowała w tej sprawie szczegółowy wykaz, z którym radni mogli zapoznać się wcześniej. Była to imponująca lista. Znalazły się na niej m.in.: budowa sieci wodociągowej, budowa dróg i parkingów, przebudowy ulic, odprowadzanie wód deszczowych, budowa oświetlenia, modernizacja budynków szkolnych. Burmistrz Anna Grygierek dodała, że inwestycji prowadzonych w Gminie Strumień jest bardzo dużo, co skutkuje wprowadzanymi zmianami w budżecie.

 

W wolnych wnioskach radni apelowali o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o odchwaszczenie, jeszcze w tym roku, chodnika przy ulicy Głównej w Pruchnej od studzienki ściekowej do budynku prywatnego przedszkola. Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrz Strumienia o interwencję dotyczącą przycięcia konarów drzew w całej Gminie, które zasłaniają oprawy świetlne. Szczególnie na uwadze miał lampę znajdującą się w centrum Drogomyśla przy niebezpiecznym skrzyżowaniu z ulicą Wiejską. Zwrócił się także z prośbą o podjęcie działań w sprawie ul. Księdza Badury w Drogomyślu. Droga jest w fatalnym stanie i - według Przewodniczącego Rady Czesława Grenia - łatanie jej klińcem niewiele daje, a przy najmniejszym deszczu droga zamienia się w błotnisty, pełen kałuż trakt , do czego przyczynia się zalegająca ziemia nawożona podczas prac polowych na kołach samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych z okolicznych pól uprawnych.

 

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi