Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017-10-06

wyświetleń: 4134

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Strumienia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 917/4 o pow. 0,4285 ha zapisana w księdze wieczystej
nr BB1C/00041335/4 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.  

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, zabudowana jest w części budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 25 m2 z przylegającym podjazdem. Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowanej z cegły pełnej, nieużytkowany, nie posiada instalacji, a ze względu na stan techniczny kwalifikuje się do generalnego remontu lub rozbiórki. Grunt niezabudowany porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Zbywana nieruchomość ma nieregularny kształt, a dostęp do drogi publicznej odbywa się pasem o szerokości 6,5 m i długości 42 m. Nieruchomość od strony północnej w części (w tym pas stanowiący wjazd) przygrodzona jest płotem nieruchomości sąsiedniej. Po obrzeżach nieruchomości przebiega napowietrzna linia teletechniczna oraz dwie napowietrzne linie energetyczne z trzema słupami.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w jednostkach strukturalnych M2PU z podstawowym przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe, a w części MUSn z podstawowym przeznaczeniem na usługi rekreacji nadwodnej oraz w niewielkiej części w jednostce strukturalnej DPZ – istniejące drogi(ulice) powiatowe klasy Z (zbiorcze).

Nabywca wstąpi w miejsce Gminy Strumień w stosunek dzierżawy przygrodzonego płotem pasa gruntu, która wygasa 13.12.2017. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, ul. Rynek 4 (I piętro) o godz. 1000.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10  ustawy  z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017r., nr 1221 z późn. zm.). Wysokość postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium formie pieniężnej w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A o/Wodzisław nr: 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę wadium w terminie uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu w dniu 6  listopada 2017r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
1.osoby fizycznej – dowód tożsamości,
2.osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
3.osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
4.spółki cywilnej – dowód tożsamości, umowę Spółki Cywilnej, aktualny wydruk z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Dodatkowych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Strumieniu, biuro nr 9, tel.: (033) 85-70-163.Dodał: EF
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi