Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-07-21

wyświetleń: 2486

Szansa dla przedsiębiorców na wsparcie unijne


W związku z ogłoszonym konkursem na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, obejmujące m.in. typy operacji:
1.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
a.    identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
a.    nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
a.    nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
b.    wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
 Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:
1.    Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a.    bezrobotne,
b.    nieaktywne zawodowo
należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
•    osoby powyżej 50 roku życia;
•    kobiety;
•    osoby z niepełnosprawnościami;
•    osoby długotrwale bezrobotne;
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 85 % i środków budżetu państwa 10 %) wynosi 95%.Poziom wkładu własnego wynosi 5%.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony  do dnia 27 lipca 2016 r.
Szczegóły konkursu poniżej oraz na http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/83.Dodał: DK
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2019/07/2 2019/07/6
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi