Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-07-25

wyświetleń: 314

Wakacyjna sesja z ważnymi uchwałami

15 lipca Rada Miejska w Strumieniu jednogłośnie udzieliła Burmistrz Annie Grygierek wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji podjęto również kilka innych istotnych uchwał.

 

Sesja absolutoryjna, to obok budżetowej jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają bowiem wykonanie budżetu Gminy przez burmistrza za ubiegły rok, zapoznając się wcześniej z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która pozytywnie wypowiedziała się na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu. Taką samą opinię na ten temat wydała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strumieniu. W roku 2019  dochody Gminy wynosiły 64 372 091,45 zł, a wydatki 60 858 088,59 zł. Wynik wykonania budżetu wskazał  nadwyżkę budżetową wynoszącą 3514 002,86 zł.

Radni zapoznali  się także z Raportem o stanie Gminy Strumień za rok 2019. To obszerny  dokument, z którego dowiedzieć się można o kondycji Gminy – jego finansach, działaniach inwestycyjnych, stanie mienia komunalnego, sytuacji oświaty i kultury, zrealizowanych zadaniach  z zakresu ochrony środowiska i ochrony zdrowia, uchwałach podjętych przez Radę Miejską oraz o wielu innych zagadnieniach. Z materiałami tymi radni zapoznali się wcześniej i mogli zgłaszać swoje pytania, uwagi czy wątpliwości. Ostateczna wersja raportu dostępna jest w Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrz Strumienia Annie Grygierek wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu zostały podjęte jednomyślnie. - Bardzo dziękuję w imieniu swoim, wszystkich współpracowników oraz dyrektorów poszczególnych jednostek, ponieważ na kształt realizacji budżetu naszej Gminy mają wpływ wszyscy bezpośredni pracownicy, z którymi pracuję na co dzień. Wszyscy dbamy o to by ten budżet był zrealizowany jak najlepiej i bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i moich współpracowników dziękuję, że Państwo to dostrzegliście. Z jednej strony zamykamy etap budżetu roku 2019, ale równocześnie dbamy oraz wspólnie pracujemy nad realizacją tegorocznego budżetu, w roku bardzo wyjątkowym i trudnym. Mam jednak nadzieję, że wspólnie znajdziemy rozwiązania,  jak najlepsze dla Gminy - dziękowała za okazane przez radnych zaufanie Burmistrz Anna Grygierek.

Podczas sesji radni zajmowali się także innymi sprawami. Na początku sesji z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strumień. Powodem jest zmiana przepisów Prawa budowlanego, która ma wejść w życie we wrześniu br. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń poinformował o interpelacjach, które wpłynęły między sesjami. Dotyczyły one  m.in. wystąpienia do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Cieszynie o opinie i zalecenia dotyczące otwierania placówek oświatowych i kulturalnych w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej na terenie Gminy, wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów w Drogomyślu, Zabłociu i Strumieniu, likwidacji powstającego rozlewiska wody na ul. Głównej w Pruchnej bezpośrednio przed przystankiem autobusowym Pruchna Stadnina Koni, zobowiązania  Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej do wymiany rury doprowadzającej wodę na ulicy Tulipanów w Zabłociu, naprawy zdewastowanego słupa elektrycznego w Drogomyślu czy zamontowania progu zwalniającego i dodatkowego oznakowania ograniczającego prędkość na ulicy Wspólnej w Strumieniu. Tych interpelacji - jak poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej – było bardzo wiele, a zapoznać się z nimi (oraz udzielonymi na nie  odpowiedziami) można na stronie BIP .

 

Podczas lipcowej sesji radni głosowali nad przystąpieniem Gminy Strumień do Programu  „Ogólnopolska Karta Seniora”. Przychylili się także do uwag zgłaszanych przez rodziców odnośnie rekrutacji dzieci do przedszkoli przyjmując uchwałę, w której rozszerzają możliwość ewentualnego przyjęcia do wybranej placówki wychowania przedszkolnego na drugim etapie rekrutacji. Podjęta uchwała dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Nie było jednomyślności przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu korzystania z boiska przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. 12 radnych było „za” przyjęciem uchwały, a 2 „wstrzymało się od głosu”. Istotną zmianą jest to, że po wejściu w życie tej uchwały od 1 września br. administratorem boiska będzie dyrektor szkoły, a nie jak dotychczas gmina. Boisko będzie ogólnodostępne, ale w roku szkolnym od 8.00 do 16.00 korzystać z niego będą uczniowie. Po tej godzinie, o ile szkoła nie zaplanuje zajęć dla uczniów, z boiska będą mogły korzystać inne osoby. Obiekt będzie dla nich dostępny od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00, w sobotę od 10.00 do 20.00, a w niedzielę od 11.00 do 20.00.

15 lipca radni wybrali również doraźną komisję, która odpowiedzialna będzie za wyłonienie kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” przyznawanych z okazji Święta Niepodległości. W komisji zasiądą radni: Monika Staniek, Jarosław Mazur, Maria Madziar, Kazimierz Jaworski, Adam Gawron, Jarosław Szast i  Ireneusz Duda.

 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2020-2030 związana była ze zwiększeniem ogólnej kwoty budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 39 162,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych oraz pomoc społeczną. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Radni rozpatrzyli  także  zmiany w budżecie na ten rok. Dość znacząco zwiększyły się środki na odprowadzenie wód deszczowych na terenie Gminy Strumień. – Corocznie, od 2010 roku takie środki są zabezpieczone w naszym budżecie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ale z uwagi na fakt, że  musimy dostosowywać budżet  do realiów,  te środki okazały się niewystarczające, a ostatnie warunki pogodowe pokazały, że musimy pilnie zając się sprawami, które są następstwem intensywnych opadów – wyjaśnia powód budżetowej zmiany Burmistrz Anna Grygierek. W ramach tej kwoty, którą zwiększono do 300 tysięcy zł, wykonane będzie m.in. odprowadzenie wody w rejonie ul. Łuczkiewicza i parku w Strumieniu oraz na ul. Cieszyńskiej, ale w tym przypadku - jak poinformowała Burmistrz- termin realizacji prac zależeć będzie od uzyskania pozwolenia na budowę, o które Gmina aktualnie się stara. Naglące sytuacje są  również w Zbytkowie  w rejonie ulicy  Grzybowej i w Drogomyślu w okolicy ulic Wiejskiej i Krętej.  W tym roku dofinansowanie otrzymają także strażacy. I tak OSP w Zabłociu, z racji otrzymania nowego samochodu bojowego z gminnego budżetu otrzyma dotację na rozbudowę garażu. OSP Pruchna dzięki dotacji z Gminy będzie mogła wyremontować pomieszczenia, a druhowie z OSP w Drogomyślu otrzymają środki na zakup nowego systemu alarmowego dla swojej jednostki   Ponieważ po obfitych opadach  bujnie rozwija się  zieleń, w Gminnym budżecie zwiększono środki na cięcie pielęgnacyjne krzewów i drzew.

 

Radni podczas sesji dziękowali również za życzenia i dyplomy, które wpłynęły do nich  od Burmistrz i Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji 30-lecia działalności samorządu.

 

 Na sesji pojawił się również szczególny akcent. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Grenia - radni minutą ciszy pożegnali  i uczcili zmarłego przed kilkoma dniami Jana Szerudę, który był radnym Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2006-2010 i przewodniczył wówczas Komisji Oświaty. Był on również współzałożycielem i prezesem Koła  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Drogomyślu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2020/08/2 2020/08/7 2020/08/8
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi