Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2019/2020

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uprawnienia te zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Uchwałą Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. został ustalony Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dz. Ur. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4238). Zgodnie z tym dokumentem, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, którzy są lub byli zatrudnieni w szkołach lub w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Strumień, udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego obejmującego całkowitą lub częściową refundację kosztów związanych z:

  1. zakupem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym,

  3. usługami medycznymi, w tym w szczególności badaniami specjalistycznymi i usługami rehabilitacyjnymi,

  4. leczeniem uzdrowiskowym przysługującym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Strumienia na podstawie wniosku nauczyciela. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia i leczenie nauczyciela;

  2. oryginały imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty, o których mowa w § 3;

  3. oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu.

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Załączniki:

  • Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 4238),

  • Druk wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.Dodał: GH
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi