Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień.

 

Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Całkowita wartość projektu: 37 980,00 zł
Dofinansowanie: 19 855,52 zł

Głównym celem projektu jest pokazanie piękna i walorów obszaru należącego do LGD „Cieszyńska Kraina” a co za tym idzie promocja tego obszaru na skalę ponadlokalną. Projekt wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez promocję tych obszarów, ich dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Operacja polega na wydaniu publikacji promocyjnej zwartej, dotyczącej Gminy Strumień z uwzględnieniem obszaru LGD „Cieszyńska Kraina”. Publikacja obejmować będzie następujący zakres tematyczny: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, informacje związane z infrastrukturą turystyczną i okołoturystyczną, propozycjami tras wycieczek rowerowych oraz wycieczek pieszych, informacje na temat placówek oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych. Publikacja obejmować będzie również informacje o najważniejszych wydarzeniach i imprezach w gminie, a także o tradycjach i obrzędach pielęgnowanych i kultywowanych na obszarze gminy. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Publikacje przechowywane będą w Urzędzie Miejskim w Strumieniu. Część nakładu przekazana będzie do bibliotek i placówek oświatowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, biura LGD „Cieszyńska Kraina” i gmin wchodzących w skład LGD „Cieszyńska Kraina”. Publikacje zostaną również przekazane do Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie. Wydanie publikacji przyczyni się do promocji Gminy Strumień i LGD „Cieszyńska Kraina” oraz zwiększy świadomość społeczną mieszkańców  na temat obszaru na którym mieszkają. Dodatkowo publikacja w wersji elektronicznej umieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy Strumień, co przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzin strony internetowej.


„Promocja gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina i Gminy Strumień” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW 2007-2013.

 
 

    

 

     

     

 O projekcie pisali:

http://halocieszyn.pl/2013/11/17/zaproszenie-do-strumienia/

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,25025,zajrzyj-do-strumienia.html

http://strumien.com/newsy/753-warto-zajrzec-do-strumienia

Prezentacja o publikacji dostępna jest na stronie:

http://www.gimnazjum.strumien.pl/index.php/7-aktualnopci/934-warto-zajrzec-do-gminy-strumien


 Dodał: PK
 

„Warto zajrzeć do Gminy Strumień”

Tak brzmi tytuł publikacji o Gminie Strumień i LGD „Cieszyńska Kraina”, która została oficjalnie zaprezentowana podczas spotkania w Sali Widowiskowej w Bąkowie.

Spotkanie autorskie w Bąkowie

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę o Gminie Strumień i LGD „Cieszyńska Kraina” , które odbędzie się 20 listopada br. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej w Bąkowie.


Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu