Gmina Strumień - E-urząd

Aktualności

2015-02-17

Sprawy administracyjne drogą elektroniczną

Od początku stycznia 2015 r. można w Urzędach Gmin Strumień, Brenna, Hażlach i Zebrzydowice oraz miastach Ustroniu i Wodzisławiu-Śląskim zakładać profile zaufane, inaczej podpisy elektroniczne. Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia mieszkańców w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu mieszkaniec może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 

2014-10-09

Odbyło się spotkanie w ramach „E- Urząd- dodaj do ulubionych

W Ratuszu Miejskim w Strumieniu odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. „E- urząd- dodaj do ulubionych!” z firmą Rekord. Podczas spotkania omówione zostały szczegóły uruchomienia punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego oraz dostawy i wdrożenia

E-urząd- dodaj do ulubionych!

Odbyło się spotkanie beneficjentów projektu pn. " E- urząd- dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji gmin Strumień, Brenna, Hazlach, Pawłowice, Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski”. Wnioskowana kwota na całość zadania to 1 784 793,05 zł.

Pozostałe aktualności


 

Informacje

Opis projektu

Projekt „e-Urząd – dodaj do ulubionych!” został wybrany do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Dofinansowaniem zostały objęte projekty przewidujące wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Lista rankingowa projektu:

http://ip.mac.gov.pl/ip2/zakonczone-konkursy/listy-rankingowe/konkurs-nr-2pokl5212013/7510,Ogloszenie-listy-rankingowej-konkursu-nr-2POKL5212013.html

 

Całkowity koszt projektu: 2 024 816,00 PLN

 

Lider projektu:

Gmina Strumień

 

Partnerzy:

Gmina Brenna

Gmina Hażlach

Gmina Pawłowice

Miasto Ustroń

Miasto Wodzisław-Śląski

Gmina Zebrzydowice

F5 Konsulting Sp. z o.o.

 

Cel główny

Upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST województwa śląskiego i usprawnienie działania 7 JST przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

 

Okres realizacji

od 02.2014 do 07.2015

 

Efekty realizacji

1. Podniesienie świadomości obywateli i promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą ePUAP.

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP.

5. Usprawnienie działania JST w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych przez wdrożenie oraz modernizację rozwiązań informatycznych.

 


Partnerzy projektu

    1. Gmina Strumień (Rynek 4, 43-246 Strumień) – Lider Partnerstwa

    2. Gmina Brenna (ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna) – Partner

    3. Gmina Hażlach (ul. Główna 57, 43-419 Hażlach) – Partner

    4. Gmina Pawłowice (ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice) – Partner

    5. Miasto Ustroń (Rynek 1, 43-450 Ustroń) – Partner

    6. Miasto Wodzisław Śląski (ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław Śląski) – Partner

    7. Gmina Zebrzydowice (ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice) – Partner

    8. F5 Konsulting Sp. z o.o. (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań) – Partner (wyłoniony w procedurze otwartego naboru partnera  w 8 lipca 2013 r.)


Zakres zadań partnerów

Zakres zadań Lidera Partnerstwa oraz Parterów przedstawia się następująco:
1)    Gmina Strumień:
-    zarządzanie strategiczne projektem, w tym reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą, koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w projekcie, zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie, wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań, zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą, koordynację działań Partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów,
-    zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu,
-    pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa,
-    przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Partnerstwa i Partnerów;
-    gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej;
-    informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu,
-    koordynacja działań na poziomie Lidera Partnerstwa,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    realizacja mini-szkoleń dla mieszkańców Gminy na temat korzystania z elektronicznych usług publicznych,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej, wydzielenie na stronie www Gminy zakładki dedykowanej e-usługom,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz dostosowanie polityki bezpieczeństwa informacji do wymogów prowadzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
2)    Gmina Brenna:
-    koordynacja działań na poziomie Gminy,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz dostosowanie polityki bezpieczeństwa informacji do wymogów prowadzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
3)    Gmina Hażlach:
-    koordynacja działań na poziomie Gminy,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    realizacja mini-szkoleń dla mieszkańców Gminy na temat korzystania z elektronicznych usług publicznych,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz dostosowanie polityki bezpieczeństwa informacji do wymogów prowadzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
4)    Gmina Pawłowice:
-    koordynacja działań na poziomie Gminy,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
5)    Miasto Ustroń:
-    koordynacja działań na poziomie Miasta,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Miasto,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Miasta,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
6)    Miasto Wodzisław Śląski:
-    koordynacja działań na poziomie Miasta,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Miasto,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Miasta,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
7)    Gmina Zebrzydowice:
-    koordynacja działań na poziomie Gminy,
-    dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Gminę,
-    realizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców na temat możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych i zakładania Profilu Zaufanego,
-    przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych na temat zakładania Profilu Zaufanego i korzystania z elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy,
-    publikacja ogłoszeń i instrukcji korzystania z elektronicznych usług publicznych na stronie internetowej,
-    oznakowanie oraz uruchomienie i prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w siedzibie Gminy,
-    odbiorca wsparcia w ramach projektu, obejmującego m.in. modernizację elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie elektronicznych usług publicznych i systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników Urzędu, opracowanie i uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych uruchomionych na platformie ePUAP lub platformie regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
8)    F5 Konsulting Sp. z o.o.:
-    zarządzanie administracyjne projektem,
-    rozliczenia projektu,
-    monitoring i ewaluacja projektu,
-    zarządzanie dostawami w ramach projektu,
-    przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych, zakup usług wdrożeniowych, sprzętu
i programów dla Lidera Partnerstwa i Partnerów JST.
 


 
 

Nr projektu: POKL.05.02.01-00-109/13
Projekt: „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” realizowany w ramach POKL, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Przejdż do serwisu internetowego gminy strumień
E-urząd Strumień E-urząd Brenna E-urząd Hażlach E-urząd Pawłowice E-urząd Ustroń E-urząd Wodzisław Śląski E-urząd SZebrzydowice
Biuletyn Informacji Publicznej Europejski Fundusz Społeczny