Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Obowiązek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Właściciele nieruchomości, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są zgłosić ją Burmistrzowi Strumienia przed przystąpieniem do jej eksploatacji. Zgłoszenia należy dokonać przez złożenie wypełnionego druku dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Podstawa prawna

a) 152, 153, 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);

b) 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510);

c) 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

d) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I pkt. 13 załącznika do ustawy.

 

 2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter pok. nr 3, tel. 33 85 40 815, 33 85 40 825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Wypełnione zgłoszenia należy składać w biurze podawczym na parterze, pok. nr 1

 

 3. Wymagane dokumenty

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:

a) Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez organ Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

b) Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.

c) Dokumentacja techniczna zainstalowanej oczyszczalni (instrukcja eksploatacji wraz z certyfikatami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności urządzenia, potwierdzającymi, że ścieki oczyszczone spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

d) Protokół odbioru robót dla przydomowej oczyszczalni ścieków wystawiony przez wykonawcę.

e) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
W przypadku gdy instalacja została wykonana na cele budownictwa mieszkaniowego zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

 

4. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli do 30 dni od daty zgłoszenia Burmistrz Strumienia nie wniesie sprzeciwu lub wyda w tym terminie zaświadczenia o braku przesłanek do wniesienia sprzeciwu.

 

 5. Sposób załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku zaistnienia przesłanek do wniesienia sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

 

 6. Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Burmistrza Strumienia w drodze decyzji do przyjęcia zgłoszenia, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej
za pośrednictwem Burmistrza Strumienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 7. Pouczenie

Na podstawie art. 342 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba
że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

 

Dodatkowe informacje

  1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada techniczną możliwość podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej, wtedy nie ma możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, a przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela.
  2. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy sprawdzić czy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają możliwość jej budowy dla danej miejscowości/działki.
  3. Właściciel nieruchomości może przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli Burmistrz Strumienia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  4. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Burmistrzowi Strumienia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
  5. W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Burmistrza Strumienia

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Strumienia oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strumienia z siedzibą ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, tel. 33 85 70 142, adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Panią/Pana danych osobowych proszę kontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142.
Ponadto, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy bezpośrednio zaangażowani
w załatwienie Państwa sprawy.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanego z realizacją czynności związanych
z przyjęciem zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji oraz do  realizacji czynności związanych z wpisaniem tej oczyszczalni do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Burmistrzem Strumienia przetwarzają dane osobowe, np. firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd.

Okres przechowywania Pani/Pana danych zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.

Na podstawie rozporządzenie 2016/679 przysługują Pani/Panu określone prawa takie jak  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa,
o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wówczas jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowaneDodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi