Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-04-07

wyświetleń: 752

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ze środków budżetu Gminy Strumień

OGŁOSZENIE

 

WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ

 

Burmistrz Strumienia informuje, że: w okresie od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r, będzie można składać  wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień, planowanej  do realizacji w 2021r.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 kwietnia 2021r. o godzinie 7:30. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Urzędzie Miejskim  w Strumieniu – Rynek 4, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4; 43-246 Strumień. Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 16:30, a piątek od 7:30 do 14:30).  Kontakt osób w trakcie składania wniosków będzie się odbywał z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa wynikających  z obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemiologicznym.

 

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW BĘDZIE ZLOKALIZOWANY  W WEJŚCIU DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W STRUMIENIU  OD STRONY ULICY POCZTOWEJ. OSOBY OCZEKUJĄCE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU, W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM, MUSZĄ STOSOWAĆ SIĘ DO PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

 

Formularze wniosków oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Miejskim  w Strumieniu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu http://www.strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Urzędu Miejskiego w Strumieniu).

 

W przypadku złożenia wniosków po w/w terminie lub po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na ten cel, wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej faktury (rachunku) za wykonanie prac polegających na wymianie źródła ciepła i stanowić może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż: 4.000 zł.

Dotacją nie mogą być objęte  inwestycje zrealizowane  przed datą podpisania umowy  o dofinansowanie pomiędzy Gminą Strumień a Inwestorem.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników Referatu Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Rynek 4, tel. 33 854 08 15. 

 

REGULAMIN

WZÓR WNIOSKU

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO -informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Strumieniu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu (ul. Rynek 4, 43-246 Strumień),  tel. 33 85 70 142, adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl

1)      W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl,
tel. 33/ 85 70 142. (Ponadto, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy bezpośrednio zaangażowani w załatwienie Pani/Pana sprawy.)

2)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie “Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień", stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV.208.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 września 2016 r., w celu związanym                                   z przeprowadzeniem procedury, przyznaniem i rozliczeniem dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. zawarcia i realizacji umowy zawartej z Gminą Strumień.

4)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają
    z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Strumieniu przetwarzają dane osobowe, np. firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd.

5)      Okres przechowywania Pani/Pana danych zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.

6)      Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Pani/Panu określone prawa takie jak  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

7)      Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

8)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi