Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-11-06

wyświetleń: 728

Ogłoszenie o przetargu - samochód pożarniczy

Burmistrz Strumienia

ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż

samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200, nr rej. SCI J292 użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bąkowie

 

 1. Nazwa i siedziba Urzędu:

 

Urząd Miejski w Strumieniu

Ul. Rynek 4

43-246 Strumień

tel.  33 85 70 148

fax. 33 85 70 247

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu w pok. nr 8 (I piętro).

 

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 

Samochód można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14.11.2018 r. w siedzibie OSP w Bąkowie ul. Osiedlowa 1 po uprzednim uzgodnieniu  tel. 33 8520 627.

 

 1. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 

Marka:                                                         STAR

Model:                                                         samochód specjalny pożarniczy

Wersja:                                                        200

Rodzaj pojazdu:                                            samochód ciężarowy

Rok produkcji:                                              1992

Numer rejestracyjny:                                     SCI J292

Przebieg:                                                     125 472 km.

Liczba osi/ rodzaj napędu/skrzynia biegów:      2/ 4x2/manualna

Pojemność/moc silnika:                                 6842,00 cm3/110kW

Zbiornik na wodę o pojemności                      2 500 litrów

Rodzaj paliwa                                               ON

Ubezpieczenie OC opłacone do                       31.05.2019 r.

 

 

 

 

 

 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej   tj. 450,00 zł

 

Wadium wnosi się wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy: 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321 z dopiskiem „Wadium – zakup samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 nr rej. SCI J292.”

 

Oferent obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  15.11.2018 r. do godz. 10.00.

 

Termin wpłacenia wadium uznaje się za zachowany jeżeli przed jego upływem zostanie uznany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

        

         Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Cena wywoławcza wynosi 4 500,00 zł.

 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 

Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione pod rygorem nieważności.
 • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym pojazdu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 • W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

 1. a) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień z dopiskiem – „Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 nr rej. SCI J292” do dnia 11.2018 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień,
 2. b) w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Urzędu Miejskiego w Strumieniu,
 3. c) oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 1. Informacje o Regulaminie:

 

 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 

 1. a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

 

 1. b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 • Komisja przetargowa wybiera ofertę, w której zaoferowano najwyższą cenę.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą – najwyższą cenę, Urząd ogłasza przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 • Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 5 o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.
 • W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 • Wysokość postąpienia określa się w wysokości 5 % ceny.

 

 1. Terminy zawarcia umowy sprzedaży:

 

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert. Umowa zostanie zawarta z Gminą Strumień ul. Rynek 4, 43-246 Strumień NIP 548 240 50 10 Urząd Miejski w Strumieniu.

 

 1. Pozostałe informacje:

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie sprzedaży.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 Dodał: SC
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2019/04/3 2019/04/4 2019/04/5 2019/04/6 2019/04/7 2019/04/9 2019/04/11 2019/04/13 2019/04/14 2019/04/16
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi