Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-10-16

wyświetleń: 8394

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Strumienia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Drogomyślu przy ul. Chabrów, zapisanych w księdze wieczystej nr BB1C/00051508/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1) 315/19 o pow. 0,0849 ha. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, jest nieużytkowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Około 8-9 m od północnej granicy działki, przebiega napowietrzna linia energetyczna  z posadowionym słupem. Ponadto po obrzeżach nieruchomości przebiega wodociąg. Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest głównie w jednostce strukturalnej 15M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz częściowo w jednostce strukturalnej O32D – gminne drogi dojazdowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.

2) 315/21 o pow. 0,0751 ha. Działka zlokalizowana przy skrzyżowaniu ul. Chabrów i ul. Wiejskiej w Drogomyślu, nieużytkowana, kształtem zbliżona do trapezu. Porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. W odległości ok 9-10 m od północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Po obrzeżach działki przebiegają trzy wodociągi, a od strony zachodniej także sieć gazowa. Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest głównie
w jednostce strukturalnej 15M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz częściowo w jednostce strukturalnej O32D – gminne drogi dojazdowe wraz  z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz O3Z – droga zbiorcza wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (droga powiatowa klasy Z relacji Drogomyśl – Zabłocie).

W dziale III księgi wieczystej zawarte są wpisy, które nie dotyczą przedmiotowych działek, zaś dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą:

1) 34 800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych) dla działki oznaczonej nr 315/19.

2) 30 800,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset złotych) dla działki oznaczonej nr 315/21.

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokości postąpień zostaną ustalone podczas przetargu i nie mogą wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 roku w „Galerii pod Ratuszem”
w Strumieniu, Rynek 4 o godz.:

1) 10.00 – przetarg na sprzedaż działki nr 315/19,
2) 11.00 – przetarg na sprzedaż działki nr 315/21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadiów w formie pieniężnej w wysokości:

1) 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla działki oznaczonej nr 315/19,
2) 3 100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych) dla działki oznaczonej nr 315/21.

Wadia należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2020r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław numer 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę wadiów w terminie uważa się wpłynięcie środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu najpóźniej
w dniu 10 listopada 2020r.

Wadia wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zaliczone zostaną na poczet cen sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osoby od zawarcia umowy, wadia przepadają na rzecz Gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Ceny osiągnięte w przetargu, pomniejszone o wadia, powinny być wpłacone przez nabywców na wskazane pisemnie konto najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umów notarialnych. Koszty umów ponoszą nabywcy w dniu ich zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i następujące dokumenty w przypadku:

  1. osoby fizycznej – dowód tożsamości, a w przypadku pełnomocników przedstawić stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika w przetargu. Osoby pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego małżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę ustaloną podczas przetargu (załącznik nr 1);
  2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  3. spółki cywilnej – dowód tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  4. osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, biuro nr 9, tel.: (033) 8570163.

 

https://strumien.bip.net.pl/?c=13393Dodał: AB
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi