Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-03-30

wyświetleń: 11060

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Strumienia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Strumieniu przy ul. Pawłowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 917/4 o pow. 0,4285 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00041335/4 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 listopada 2017 roku.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, zabudowana jest w części budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 25 . Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowanej z cegły pełnej, nieużytkowany, nie posiada instalacji, a ze względu na stan techniczny kwalifikuje się do generalnego remontu lub rozbiórki. Grunt niezabudowany porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Zbywana nieruchomość ma nieregularny kształt, a dostęp do drogi publicznej odbywa się pasem o szerokości 6,5 m i długości 42 m. Nieruchomość od strony północnej w części jest zajęta i ogrodzona przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. Zajęta część jest przedmiotem umowy dzierżawy na okres do 26.03.2019 roku. Po obrzeżach nieruchomości przebiega napowietrzna linia teletechniczna oraz dwie napowietrzne linie energetyczne z trzema słupami.
Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w jednostkach strukturalnych M2PU z podstawowym przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe, a w części MUSn z podstawowym przeznaczeniem na usługi rekreacji nadwodnej oraz w niewielkiej części w jednostce strukturalnej DPZ – istniejące drogi (ulice) powiatowe klasy Z (zbiorcze).
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy  złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.). Wysokość postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2018 roku w sali nr 9 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, ul. Rynek 4 (II piętro) o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław numer 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę wadium w terminie uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
1.osoby fizycznej – dowód tożsamości,
2.osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
3.osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
4.spółki cywilnej – dowód tożsamości, umowę Spółki Cywilnej, aktualny wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dodatkowych informacji udziela podinspektor ds. gospodarowania mieniem gminy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, biuro nr 9, tel.: (033) 8 570 163.Dodał: EF
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi