Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-11-02

wyświetleń: 12713

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Strumienia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00003746/0 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta z wcięciem od strony zachodniej i płaskie ukształtowanie terenu. Jest porośnięta roślinnością trawiastą. Przebiega nad nią napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV. Teren ma dostęp do drogi publicznej - ul. Olchowej.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zbytków działka położona jest w jednostce strukturalnej 29M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji, przebudowy i rozbudowy.

Działy III i IV księgi wieczystej BB1C/00003746/0 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie wolne są od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 256 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, Rynek 4 (I piętro) o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 25 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław numer 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę wadium w terminie uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu najpóźniej w dniu 28 listopada 2018 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej, na wskazane pisemnie przez Burmistrza Strumienia konto bankowe. Koszty umowy ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i następujące dokumenty w przypadku:

  1. osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  3. spółki cywilnej – dowód tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  4. osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, biuro nr 9, tel.: (033) 8570163.Dodał: SK
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/4 2024/04/9 2024/04/10 2024/04/13 2024/04/14 2024/04/17 2024/04/20 2024/04/25 2024/04/26 2024/04/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi